Websitesi Açma Zorunluluğu

Ticari faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin internet sitesi kurma zorunluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesinde tanımlanmıştır.

Bu maddeye göre; denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesiyle alakalı olarak bu Kanunu’nun ilgili maddelerinde ve bu madde de öngörülen düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz. 

Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin hangileri olduğu her yıl bakanlar kurulu kararı ile belirlenmektedir. 

19.03.2016 Tarih ve 29658 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/3549 sayılı bakanlar kurulu kararı ile bağımsız denetime tabi olan şirketler aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde sağlayan şirketlerdir.

-Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk lirası

-Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk lirası 

-Çalışan sayısı 200 ve üzeri 

Yine aynı Bakanlar Kurulu kararı ile sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara doğrudan ve ya dolaylı olarak ait olan şirketler de aktif toplamı 30 milyon Türk lirası, net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası, çalışan sayısı 25

Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerdeki aktif toplam 40 milyon Türk lirası, net satış hasılatı 60 milyon Türk lirası, çalışan sayısı 175

Sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketlerde aktif toplamı 30 milyon Türk lirası, net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası, çalışan sayısı 125 olarak belirlenmiştir.

İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞUNA UYMAMANIN CEZAİ MÜEYYİDESİ

6102 sayılı Kanunu’nun cezai sorumluluk başlıklı; 562. Maddesinin 12. Bendine göre; 1524. Madde de öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usülüne uygun bir şekilde koymayan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.